PRIVACY- & GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID


 • INLEIDING

MEDIAGURU B.V., handeldrijvende onder de commerciële benaming ‘MediaGuru’ met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 92 – ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0765.203.306, (hierna genoemd: “MediaGuru” of “Wij“) zal als Verwerkingsverantwoordelijke enkel uw Persoonsgegevens (zoals hierna vermeld) inzamelen, bewaren, verwerken en overdragen (hierna genoemd: “Verwerking“) overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving inclusief, doch niet beperkt tot, de Verordening (EU) 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), (hierna genoemd: “AVG“) en de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Aan de hand van dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid (hierna genoemd: “Beleid“) beschrijven wij de wijze waarop wij gegevens verwerken die op u betrekking hebben of aan de hand waarvan wij u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (hierna genoemd: “Persoonsgegevens“) in verband met de diensten die MediaGuru biedt om job kandidaten voor te stellen en in contact te brengen met potentiële werkgevers  en de overeenkomsten die met MediaGuru ondertekend zijn (moeten worden) in verband met de levering van deze diensten (hierna genoemd: “Diensten“). Meer in het bijzonder leggen wij uit hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, met wie wij ze delen, hoe wij ze beschermen, hoelang wij ze bewaren en informeren wij u over uw rechten. 

Wanneer u de bepalingen van dit Beleid aanvaardt of gebruik maakt van de Diensten en uw gegevens aan MediaGuru verzendt, betekent zulks dat u akkoord gaat met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, opgenomen in dit Beleid.

 • HOE KAN U ONS BEREIKEN? 

Indien u vragen hebt over dit Beleid, onze praktijken met betrekking tot de Diensten, of indien u uw Persoonsgegevens uit onze database wenst te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@mediaguru.be.


 • WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u: 

 • Uw persoons- en contactgegevens doormiddel van een invulformulier of op eender welke andere wijze aan ons toezendt. 
 • U met ons contact opneemt voor informatie met betrekking tot de diensten die wij leveren.  • WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

Wij verzamelen de volgende (categorieën van) Persoonsgegevens met betrekking tot de Diensten:

 

 • Categorieën Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die u ons mogelijks bezorgt: 

 • Identificatie- en contactgegevens: voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Plaats: uw postadres, thuisadres, professioneel adres;
 • Betaalgegevens: bankrekeningnummer, …; 
 • Cookies en soortgelijke technologieën; 
 • Logbestanden bij het gebruik van onze diensten; 
 • Metagegevens; 
 • Analytische gegevens;
 • Werkervaring en informatie die u meedeelt in het kader van een kennismakingsgesprek; 

Gevoelige Persoonsgegevens (hierna: “Gevoelige Persoonsgegevens“) die u aan ons verstrekt (gezondheidsgegevens in verband met uw arbeidsgeschiktheid).

 • Rechtsgronden:
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor de Diensten te verlenen.
 • Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang behalve wanneer onze belangen moeten wijken voor uw fundamentele rechten en vrijheden: 
  • Om u informatie te verstrekken aangaande onze vergelijkbare producten en diensten en om te antwoorden op uw vragen/klachten;
  • Om geanonimiseerde statistieken op te stellen;
  • Enz. 
 • Af en toe kunnen wij u om uw specifieke toestemming vragen om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken en wij zullen uw Persoonsgegevens enkel op die manier verwerken als u ons daar de toestemming voor geeft. Merk op dat u steeds het recht hebt om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken door een e-mail te sturen naar info@mediaguru.be

 • Wij zullen u om uw specifieke toestemming vragen om uw Gevoelige Persoonsgegevens te verwerken en wij zullen uw Gevoelige Persoonsgegevens enkel op die manier verwerken als u ons daar de toestemming voor geeft. Merk op dat u steeds het recht hebt om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken door een e-mail te sturen naar info@mediaguru.be.
 • Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting: 
  • Belastingdoeleinden
  • Verstrekken van informatie aan een overheids- of een wethandhavingsinstantie 
  • Op bevel van de rechter 
  • Enz.
 • Doel van de gegevensverwerking:

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel voor specifieke doeleinden verwerken. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verder verwerken voor een doel, anders dan hierna beschreven. 


Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden: 


 • Om u te kunnen contacteren in verband met job opportuniteiten en onze diensten;
 • Om uw profiel voor te stellen aan potentiële werkgevers en u hiermee in contact te brengen;
 • Voor alle interacties die u met ons heeft met betrekking tot onze diensten. Dit omvat, doch is niet beperkt tot, een overeenkomst met ons afsluiten, administratieve doeleinden om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, enz. 
 • Voor mogelijke andere interacties die wij met u hebben. Bijvoorbeeld wanneer u ons contacteert voor vragen, opmerkingen, klachten of andere vragen om te reageren op uw vraag.
 • Om de accuraatheid en relevantie van uw Persoonsgegevens te behouden; 
 • Voor marketingdoeleinden zoals de inschrijving voor een nieuwsbrief.
 • Bewaringsduur

Wij bewaren uw Persoonsgegevens enkel zolang dat nodig is en zorgen voor de gepaste bescherming ervan. Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor wij ze gebruiken, zoals beschreven in dit Beleid. 


Na beëindiging van de Diensten zullen wij uiterlijk na vijf (5) jaar uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. • HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij hebben een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of niet-toegestane toegang of gebruik en tegen toevallig verlies of schade aan de integriteit ervan. Deze maatregelen zijn genomen, rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy, de daaraan verbonden kosten en overeenkomstig de huidige industriële standaarden en praktijken. 

Uw Persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden door een derde wanneer deze derde ermee instemt om de technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de gegevens na te leven.


 • MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens delen met een andere verbonden vennootschap of dochteronderneming van MediaGuru.

Verder is het mogelijk dat wij voor het leveren van onze diensten uw Persoonsgegevens delen met derden die vertrouwde partners zijn bij het waarborgen van onze operabiliteit en de continuïteit van onze diensten, zoals sociale media platformen b.v. Facebook, Linked-in, Instagram, Google of Apple… (zie ook art. 9) Tevens zullen wij uw Persoonsgegevens mededelen aan potentiële werkgevers. Een bijgewerkte lijst van de ontvangers en/of categorieën van ontvangers is te ontvangen op aanvraag.

Deze partners hebben ons bevestigd de AVG (en alle andere toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving) te respecteren en de gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de voornoemde.

Tot slot kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en/of regelgeving, indien wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een gerechtelijke procedure en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze gewonnen rechten.

 • DRAGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL OVER? 

Het is mogelijk dat wij voor het leveren van onze diensten uw Persoonsgegevens overdragen aan derden in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte. 

Het is mogelijk dat uw Persoonsgegevens overdragen worden aan een partner van MediaGuru buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Elke overdracht naar een ontvanger met domicilie of maatschappelijke zetel in een land zonder adequaatheidsbesluit (link), genomen door de Europese Commissie, zal vallen onder een overeenkomst die betrekking heeft op de vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen (link).


 • GEBRUIK VAN COOKIES 

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’ op onze website. Cookies kunnen worden beschouwd als stukjes data die door de webserver naar uw browser worden gestuurd, die deze data op de harde schijf van uw computer wegschrijft. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een snellere en efficiëntere toegang tot onze website bieden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is onze website nog steeds toegankelijk, maar heeft u mogelijk geen toegang tot alle functionaliteiten. 

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en over hoe u deze kunt vermijden, kunt u ons cookiebeleid raadplegen, beschikbaar op link.


 • GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA  

Indien u zich registreert bij MediaGuru of via een Applicatie of invulformulier op een (social media) account van een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) Facebook, Instagram, Google of Apple, etc., accepteert u dat de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de derde partij in kwestie van toepassing zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derden. 


 • WAT ZIJN UW RECHTEN? 

Gelieve te noteren dat u de volgende rechten hebt met betrekking tot de verwerking door ons van uw Persoonsgegevens: 

 • Recht tot inzage en verbetering: u hebt toegang tot uw Persoonsgegevens. Alvorens u toegang te verschaffen, is het mogelijk dat wij u om veiligheidsredenen vragen uw identiteit te bewijzen en de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot uw interacties met ons. Wanneer wij akkoord gaan dat wij u toegang moeten geven, zal dit kosteloos gebeuren doch enkel voor uw eerste verzoek. Indien de Persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden te verbeteren;
 • Recht tot beperking van verwerking: u hebt het recht om een beperking van de verwerking te vragen wanneer wij het recht niet (meer) hebben om uw Persoonsgegevens te gebruiken of wanneer u de juistheid ervan betwist;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking: indien van toepassing, hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking door ons van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. In het bijzonder kunt u zich, kosteloos en zonder enige verantwoording, verzetten tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing (bv. e-mails);
 • Recht op verwijdering: u hebt recht op verwijdering van al uw Persoonsgegevens (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer dat wettelijk vereist is); 
 • Recht op gegevensportabiliteit: onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machineleesbaar formaat en om uw Persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar uw keuze.
 • Recht op intrekking van uw toestemming: wanneer uw Persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde, zonder verantwoording, intrekken;

U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door ons te contacteren (zie art. 2 voor onze contactgegevens), waarna wij alle redelijke en praktisch mogelijke inspanningen zullen doen om uw verzoek in te willigen, voor zover dit niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving en de professionele normen.  U dient echter wel te weten dat de Persoonsgegevens (en de verwerking) nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten en/of voor ons gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat iedere aanpassing aan uw oorspronkelijke toestemming kan resulteren in de beëindiging van de Diensten.

Wij streven ernaar om uw vraag binnen vier (4) weken te beantwoorden.


 • WAAR KAN U TERECHT MET EEN KLACHT?

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kun u steeds een klacht indienen via e-mail info@mediaguru.be.

Wanneer u niet tevreden bent met ons antwoord/oplossing, hebt u – in ieder geval – het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit die optreedt als toezichthoudende autoriteit:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussels (BELGIUM)

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be 


 • WIJZIGINGEN AAN ONS BELEID

Van tijd tot tijd kunnen we dit Beleid aanvullen, wijzigen, bijwerken of aanpassen. Als we het Beleid wijzigen op een manier die een invloed heeft op de manier waarop uw gegevens zullen worden gebruikt of de rechten die u aan MediaGuru verleent, zullen we u op de hoogte brengen en u vragen om het nieuwe Beleid door te nemen. Op dat moment kunt u ervoor kiezen om het nieuwe beleid te aanvaarden en verder gebruik te maken van onze Diensten, of kunt u stoppen met het gebruik van onze Diensten. Het is mogelijk dat we u niet op de hoogte brengen van wijzigingen die geen invloed hebben op de manier waarop uw gegevens zullen worden gebruikt of de toestemming die u ons geeft. 

Wij raden u aan dit Beleid regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en beschermen. 

 

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 01.02.2023